Vítejte na stránkách projektu ODCOM

„Objektivizace stížností na zápach v česko-saském pohraničí - Příspěvek k analýze příčin a zjišťování zdravotních následků“

 

Výchozí situace

Od začátku devadesátých let se kvalita ovzduší díky odstavení nebo modernizaci průmyslových zařízení a díky výstavbě nových, technicky moderních zařízení v česko-saském pohraničí výrazně zlepšila. Přesto se však v příhraničních oblastech na saské straně v okresech Erzgebirge a Vogtland na podzim a v zimě opakovaně vyskytuje velkoplošné zatížení zápachem. I přes dlouholeté snahy a četné analýzy se dosud nepodařilo přiřadit zápachovým epizodám konkrétní zdroje. Pozorování dotčených obyvatel ukázala, že se nejedná o jeden zápach, nýbrž o různé druhy zápachů. Kromě takzvaného „kočičího zápachu“ jsou to zápachy z chemického průmyslu (minerální olej, dehet, umělé hmoty), sirovodík a kouřové plyny (1).

Člověk vnímá tyto zápachy již při velmi nízké koncentraci pachových látek. Metody analýzy zápachů nemohou dosáhnout kvalit lidského nosu, což měření zápachů v okresech Erzgebirge a Vogtland znesnadňuje. Člověk často vnímá zápach již v takové koncentraci, ve které tento zápach ještě do velké míry není nebezpečný pro zdraví (a).

Pro systematické zaznamenávání stížností obyvatel v saském pohraničí shromažďovalo Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství (SMUL) od 90. let minulého století hlášení zápachových epizod. Na podzim 2011 převzal zaznamenávání zápachových epizod v okresech Erzgebirge a Vogtland Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG). Dotčení obyvatelé mají možnost podávat stížnosti na zápach telefonicky nebo pomocí online formuláře.

Roční počet stížností v posledních letech opět vzrostl. Z okresů Erzgebirge a Vogtland bylo v roce 2014 bylo hlášeno 1.181 stížností a v roce 2015 celkem 1.013 stížností. Zápachy, které se do okresů Erzgebirge a Vogtland dostávají ze severočeské průmyslové oblasti či které vznikají přímo v Sasku, vnímají obyvatelé jako vliv negativně působící na jejich zdravotní stav a jako příčinu symptomů nemocí a onemocnění samotných. Obyvatelé žijící v těchto oblastech vnímají situaci tak, že jsou v důsledku zápachových epizod vystaveni zdravotním rizikům.

 

Cíl projektu OdCom

Cílem projektu je na jedné straně zdokumentovat stížnosti na zápach a provést měření škodlivin v ovzduší, na straně druhé posoudit negativní vliv zápachů a škodlivin v ovzduší na zdraví obyvatel v Sasku a Česku.

 

Úkoly projektových partnerů

Z tohoto důvodu zkoumají saští a čeští vědci, zaměstnanci úřadů a ministerstvo v projektu OdCom

  • ovzduší z hlediska přítomnosti škodlivých látek (jedná se zejména o ultrajemné částice a saze) a dočasně se vyskytujících nepříjemných zápachů.
  • potenciální vliv škodlivin v ovzduší a zápachových epizod na zdraví obyvatel v česko-saském pohraničí

Znalosti a informace budou předány obyvatelstvu, starostům, městům a obcím formou akcí a tiskových zpráv.

Zkoumanými oblastmi jsou na saské straně okresy Erzgebirge a Vogtland a na české straně Ústecký a Karlovarský kraj.

 

Projektoví partneři

Na tématech společně pracují čtyři projektoví partneři z Drážďan a Lipska a tři projektoví partneři z Ústí nad Labem. Jejich cílem je získat nové poznatky o zápachových epizodách, škodlivinách v ovzduší a zdravotních důsledcích v česko-saském pohraničí.

 

 

 

(1) Zdroj: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii) (2016b, 01. prosince). Geruchsbelastung im Erzgebirge und Vogtland, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Přístup dne 08.12.2016. Dostupné na 

(2) Zdroj: Bayerisches Landesamt für Umwelt/Bavorský zemský úřad pro životní prostředí (2005). Gerüche und Geruchsbelästigungen, Bayerisches Landesamt für Umwelt. Dostupné na

 

Save the Date

20. května 2019 se koná Závěrečná vědecká konference v Drážďanech.

V červnu budou veřejnosti výsledky projektu představeny veřejnosti. Podrobnější informace budou brzy následovat. Chci obě akce oznámit na webových stránkách.

 

Důležité informace

Ekologické centrum Most uveřejňuje na svých internetových stránkách aktuální informace o probíhajících opravách a údržbě v Chemických závodech Unipetrol RPA a v České rafinérské a.s.  v Litvínově v německém jazyce.

Formulář dotazníku o zatížení zápachem je v německém jazyce k dispozici ke stažení na stránkách Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii. Osoby, které jsou vystaveny zápachové epizodě, mohou použít tento online formulář.

Další informace naleznete v brožuře k projektu nebo v informační brožuře "Ovzduší a zápachy".

 

Podpora

Projekt „OdCom - Objektivizace stížností na zápach v česko-saském pohraničí“ je v období od dubna 2016 do března 2019 podporován z prostředků Evropské unie v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (EFRE).

 

FaLang translation system by Faboba
Partner